Canon van Vlaanderen
Musea Brugge, www.artinflanders.be, foto Hugo Maertens

De Canon van Vlaanderen zal een overzicht bieden van gebeurtenissen, figuren en kunstwerken die een bijzondere betekenis bezitten voor de Vlaamse samenleving van vandaag. Geen uitgestippeld pad, maar een kompas voor een avontuurlijke reis.

Opdrachtbrief pagina 3Opdrachtbrief pagina 2Opdrachtbrief pagina 1

Opdrachtbrief in het kort

  • “… vensters op de geschiedenis openen, geen deuren sluiten”
  • “… los te koppelen van een identiteitsdebat”
  • “… ruimte te scheppen voor nuancering en contextualisering”
Lees de volledige opdrachtbrief
Mei 2021

Mei 2021

Commissie

Emmanuel Gerard

Emmanuel Gerard

Emmanuel Gerard

Voorzitter
Kevin Absillis

Kevin Absillis

Kevin Absillis

Tinneke Beeckman

Tinneke Beeckman

Tinneke Beeckman

Wim De Clercq

Wim De Clercq

Wim De Clercq

Jan Dumolyn

Jan Dumolyn

Jan Dumolyn

Hind Fraihi

Hind Fraihi

Hind Fraihi

Katlijne Van der Stighelen

Katlijne Van der Stighelen

Katlijne Van der Stighelen

Cathérine Verleysen

Cathérine Verleysen

Cathérine Verleysen

Frank Willaert

Frank Willaert

Frank Willaert

Wim Heylen

Wim Heylen

Wim Heylen

Secretaris
Aline Sax

Aline Sax

Aline Sax

Publiekhistorische ondersteuning

Debat

Op 20 januari 2020 organiseerde het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren een interessant debat over de vraag: “Is een Vlaamse canon een goed idee?” Deze gedachtewisseling vat heel wat pro- en contra-argumenten samen. Kevin Absillis en Wim Vandenbussche gingen de discussie aan met Marc Boone. Parallel spraken Frits van Oostrom, Lotte Jensen en Gerben Graddesz Hellinga over de Canon van Nederland. U kunt het debat hier integraal herbeluisteren:

Beluister de podcast via

Soundcloud
Soundcloud

,

Spotify
Spotify

of

Apple music
Apple Music

De canon in 6 vragen

Wat is een canon?

Het woord canon (met klemtoon op de eerste lettergreep, cá-non) komt uit het Oudgrieks en betekent onder meer ‘richtsnoer’. Doorgaans verwijst het naar een verzameling van teksten die gezaghebbend zijn of een bijzondere waarde bezitten zoals de Bijbelse canon of de literaire canon. Hier is het woord bedoeld als synoniem voor een historisch en cultureel referentiekader.

Waarover gaat de Canon van Vlaanderen?

De canon gaat over de geschiedenis, de cultuur en de mensen van de regio die vandaag Vlaanderen wordt genoemd, vanaf de vroegste bewoning tot nu. De canon is een terugblik, maar knoopt ook aan bij het heden, en wil zo bijdragen aan een beter inzicht in onze samenleving.

De canon heeft aandacht voor hoogte- en dieptepunten, voor invloeden van elders en uitstraling naar buiten, voor bekende mensen maar ook voor de gewone man en vrouw. Hij zal de soms verwonderde blik die andere culturen op onze vanzelfsprekendheden richten niet verwaarlozen.

Ook het toevallige karakter van historische ontwikkelingen zal in de canon aandacht krijgen want de geschiedenis verloopt soms grillig en het huidige Vlaanderen is niet de onafwendbare uitkomst van het verleden.

Vlaanderen zoals we dat nu kennen, kreeg pas vorm vanaf de negentiende eeuw in het kader van het moderne België. Voordien verwees de naam naar het oude graafschap, dat ruw geschetst de huidige provincies Oost- en West-Vlaanderen en delen van Zeeuws- en Frans-Vlaanderen omvatte. Wat vandaag Vlaanderen wordt genoemd, was lange tijd een lappendeken van gebieden die deel uitmaakten van ruimere politieke verbanden zoals de Bourgondische, de Spaanse of de Oostenrijkse Nederlanden.

Voor wie is de Canon van Vlaanderen?

De canon is er voor iedereen: voor jong en oud, nieuwkomers en stamgasten, huismussen en globetrotters, voor mensen in en buiten Vlaanderen. De canon wil informatie delen, inspiratie bieden en uitnodigen tot kritische reflectie en debat.

De commissie werkt suggesties uit voor het gebruik van de canon in sectoren zoals het onderwijs, de erfgoed- en museumsector, inburgering, toerisme, ... .

Wie maakt de Canon van Vlaanderen?

De canon wordt gemaakt door een commissie die de voorzitter autonoom heeft samengesteld. Die commissie bestaat uit negen deskundigen met uiteenlopende achtergronden. Ze werkt onafhankelijk en laat zich bijstaan door externe experts.

Wanneer is de Canon van Vlaanderen klaar?

De commissie zal de canon presenteren aan de Vlaamse regering in het voorjaar van 2023 samen met een advies over het gebruik ervan in diverse contexten.

Wordt de Canon van Vlaanderen in steen gebeiteld?

In geen geval. Het wetenschappelijk onderzoek staat niet stil en ook het maatschappelijk debat over het verleden evolueert voortdurend. Ook de canon zal daarom na 2023 op gezette tijden worden geactualiseerd.

Maak kennis met andere canons